નોવો નૉર્ડિસ્ક, ભારત

અમારો સંપર્ક કરો

જો તમે નોવો નૉર્ડિસ્કના ઉત્પાદોનો ઉપયોગ કરો છો અને તમને કોઈ આડ અસરો થાય છે અથવા તમારી ઉત્પાદ સંબંધિત ફરિયાદો છે, તો કૃપા કરીને અમને જાણ કરો

Toll-free number: 18001039527

Switchboard: +91 80 4030 3200

Fax: +91 80 4112 3518

Mail: INAgree@novonordisk.com

નોવો નૉર્ડિસ્ક, ભારત

પ્લૉટ નંબર 32, 47-50,

ઈપીઆઈપી એરિયા, વ્હાઈટફીલ્ડ,

બેંગલોર - 560 066

આધાર અને પ્રશ્નો

જો તમને કોઈ મદદ (પ્રદર્શન અથવા ડેમોન્સ્ટ્રેશન) ની જરુર છે / તમારા નોવોપેન® વિશે કોઈ પ્રશ્ન છે, તો કૃપા કરીને NovoPencustomercare@novonordisk.com પર અમને લખો

અન્ય બધી કૉર્પોરેટ પૂછપરછ (ભારત) માટે, કૃપા કરીને prindia@novonordisk.com પર લખો

ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು


Novo Nordisk Service Centre India

CIN : U24111KA1994PTCO15194
Plot No. 148, 2nd and 3rd Floor,
Prestige Featherlite Tech Park,
2nd Phase, EPIP Area, Whitefield,
Bangalore - 560 066
Telephone : +91 80 3998 8400