ನೋವೋ ನಾರ್ಡಿಸ್ಕ್, ಇಂಡಿಯಾ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನೋವೋ ನಾರ್ಡಿಸ್ಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ

Toll-free number: 18001039527

Switchboard: +91 80 4030 3200

Fax: +91 80 4112 3518

Mail: INAgree@novonordisk.com

ನೋವೋ ನಾರ್ಡಿಸ್ಕ್, ಇಂಡಿಯಾ

ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.32, 47-50,
ಇಪಿಐಪಿ ಏರಿಯಾ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 066

ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

NovoPencustomercare@novonordisk.com ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ (ಭಾರತ), ದಯವಿಟ್ಟು prindia@novonordisk.com ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು


Novo Nordisk Service Centre India

CIN : U24111KA1994PTCO15194
Plot No. 148, 2nd and 3rd Floor,
Prestige Featherlite Tech Park,
2nd Phase, EPIP Area, Whitefield,
Bangalore - 560 066
Telephone : +91 80 3998 8400