നോവോ നോർഡിസ്ക്, ഇന്ത്യ

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങൾ നോവോ നോർഡിസ്ക് ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക

Toll-free number: 18001039527

Switchboard: +91 80 4030 3200

Fax: +91 80 4112 3518

Mail: INAgree@novonordisk.com

നോവോ നോർഡിസ്ക്, ഇന്ത്യ

പ്ലോട്ട് No.32, 47-50,
EPIP ഏരിയ, വൈറ്റ് ഫീൽഡ്,
ബെംഗലുരു - 560 066

പിന്തുണയും ചോദ്യങ്ങളും

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്തുണ (ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ) ആവശ്യമാണെങ്കിൽ / Novopen® മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് എഴുതുക NovoPencustomercare@novonordisk.com

മറ്റെല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ് സംശയങ്ങൾക്കും (ഇന്ത്യ), ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് എഴുതുക prindia@novonordisk.com

ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು


Novo Nordisk Service Centre India

CIN : U24111KA1994PTCO15194
Plot No. 148, 2nd and 3rd Floor,
Prestige Featherlite Tech Park,
2nd Phase, EPIP Area, Whitefield,
Bangalore - 560 066
Telephone : +91 80 3998 8400