ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ, ਇੰਡੀਆ 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Toll-free number: 18001039527

Switchboard: +91 80 4030 3200

Fax: +91 80 4112 3518

Mail: INAgree@novonordisk.com

ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ, ਇੰਡੀਆ

ਪਲਾਟ ਨੰ. 32, 47-50,
ਈਪੀਆਈਪੀ ਏਰੀਆ, ਵਾਇਟਫੀਲਡ,
ਬੰਗਲੋਰ – 560 066

ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ / ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਵੋਪੈਨ® ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ NovoPencustomercare@novonordisk.com ਤੇ ਲਿੱਖੋ

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ (ਭਾਰਤ) ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ prindia@novonordisk.com ਤੇ ਲਿੱਖੋ

ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು


Novo Nordisk Service Centre India

CIN : U24111KA1994PTCO15194
Plot No. 148, 2nd and 3rd Floor,
Prestige Featherlite Tech Park,
2nd Phase, EPIP Area, Whitefield,
Bangalore - 560 066
Telephone : +91 80 3998 8400