நோவா நோர்டிஸ்க், இந்தியா

எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

நோவா நோர்டிஸ்க் பொருட்களை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் மற்றும் உங்களுக்கு ஏதேனும் பாதக நிகழ்வுகள் அல்லது பொருள் தொடர்பான புகார்கள் இருந்தால், தயவுசெய்து அதை எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள்

Toll-free number: 18001039527

Switchboard: +91 80 4030 3200

Fax: +91 80 4112 3518

Mail: INAgree@novonordisk.com

நோவா நோர்டிஸ்க், இந்தியா

பிளாட் எண்32, 47-50,
இபிஐபி (EPIP)ஏரியா, ஒயிட்ஃபீல்ட்,
பெங்களூர் - 560 066

ஆதரவு மற்றும் வினவல்கள்

உங்களுக்கு ஏதேனும் ஆதரவு (செயல் விளக்கம்) தேவைப்பட்டால் / நோவாபென்® தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்வி உங்களுக்கு இருந்தால், தயவுசெய்து பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதுங்கள் NovoPencustomercare@novonordisk.com

பிற கார்ப்பொரேட் விசாரனைகள் (இந்தியா) அனைத்திற்கும், தயவுசெய்து பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதுங்கள்  prindia@novonordisk.com

ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು


Novo Nordisk Service Centre India

CIN : U24111KA1994PTCO15194
Plot No. 148, 2nd and 3rd Floor,
Prestige Featherlite Tech Park,
2nd Phase, EPIP Area, Whitefield,
Bangalore - 560 066
Telephone : +91 80 3998 8400